Главное меню
Главная
Учебный материал
Поиск
Поиск рефератов
Преподаватели
Добавь описание
Форум
Контакты
ЗНАКОМСТВА
Заработок
Авторизация

Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

 

 

 

 

 

 

 

 

BlaBlaCar.com.ua - Пошук попутніх
 
 
Главная arrow Учебный материал

Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком,Вітлінський В.В.,Верченко П.?.?К.:КНЕУ,2000
 
Этот раздел только для зарегистрированных пользователей.
Войдите в систему или зарегистрируйтесь.

Описание:
Розділ 1. ОСНОВН? ЗАСАДИ ЯК?СНОГО АНАЛ?ЗУ РИЗИКУ
1.1. Гносеологічні аспекти економічного ризику
1.1.1. Невизначеність та ризик
1.1.2. Визначення економічного ризику
1.1.3. Ставлення до ризику суб’?ктів прийняття рішень
1.1.4. Багатокрокова процедура аналізу ризику
1.2. Аналіз чинників невизначеності, конфліктності та породжуваного ними економічного ризику
1.2.1. Фундаментальний характер невизначеності
1.2.2. Аналіз чинників невизначеності
1.2.3. Види невизначеності
1.2.4. Причини багатокритеріальності та конфліктності
1.2.5. Аналіз чинників ризику
1.3. Класифікація ризику
1.3.1. Загальні засади класифікації ризику
1.3.2. Політичний ризик
1.3.3. Виробничий ризик
1.3.4. Комерційний ризик
1.3.5. Фінансовий ризик
1.3.6. ?нноваційний ризик
1.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
1.5. Завдання для самостійного дослідження
1.6. Теми рефератів
1.7. Основні терміни та поняття
Розділ 2. К?ЛЬК?СНИЙ АНАЛ?З РИЗИКУ
2.1. Статистична та нестатистична
(суб’?ктивна) ймовірність
2.2. Метод аналогій
2.3. Аналіз чутливості (вразливості)
2.4. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання
2.4.1. Алгоритм
2.4.2. П’ять спрощених ситуацій прийняття рішення
2.5. Аналіз ризику збитків
2.5.1.Зони ризику збитків
2.5.2. Функція щільності розподілу ймовірності збитків
2.6. Наслідки кількісного аналізу ризику
2.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
2.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
2.9. Теми рефератів
2.10. Основні терміни та поняття
Розділ 3. СИСТЕМА К?ЛЬК?СНИХ ОЦ?НОК СТУПЕНЯ РИЗИКУ
3.1. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику
3.2. Ймовірність як один з підходів до оцінки ризику
3.3. ?нгреді?нт економічного показника
3.4. Ризик в абсолютному вираженні
3.4.1. Спрощений підхід до оцінювання ризику
3.4.2. Ризик як величина очікуваної невдачі
3.4.3. Зважене середньогеометричне значення економічного показника
3.4.4. Ризик як модальне значення міри невдачі
3.4.5. Ризик як міра мінливості результату
3.5. Ризик у відносному вираженні
3.5.1. Коефіці?нт сподіваних збитків
3.5.2. Коефіці?нти варіації, семіваріації, семівідхилення від зваженого середньогеометричного
3.5.3. Правила визначення знака інгреді?нта
3.5.4. Коефіці?нти асиметрії та варіації асиметрії
3.5.5. Коефіці?нт ексцесу та варіації ексцесу
3.6. Використання нерівності Чебишева
3.6.1. Уникнення банкрутства при отриманні кредиту
3.6.2. Уникнення банкрутства при наданні кредиту
3.6.3. Визначення меж зон допустимого, критичного та катастрофічного ризиків
3.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
3.8. Теми рефератів
3.9. Приклади та завдання для самостійної роботи
3.10. Основні терміни та поняття
Розділ 4. РИЗИК ТА ЕЛЕМЕНТИ ТЕОР?? КОРИСНОСТ?
4.1. Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення
4.2. Корисність за Нейманом
4.2.1. Поняття лотереї
4.2.2. Сподівана корисність
4.2.3. Детермінований еквівалент лотереї. Страхова сума
4.2.4. Премія за ризик. Приклади
4.3. Різне ставлення до ризику та корисність
4.3.1. Несхильність та схильність до ризику
4.3.2. Функція схильності-несхильності до ризику
4.3.3. Нейтральність до ризику
4.3.4. Стратегічна еквівалентність
4.3.5. Продаж лотереї
4.3.6. Купівля лотереї
4.3.7. Функція локальної несхильності до ризику
4.4. Криві байдужості
4.5. Функція корисності з інтервальною
нейтральністю до ризику
4.6. Контрольні запитання та теми для обговорення
4.7. Теми рефератів
4.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
4.9. Основні терміни та поняття
Розділ 5. УПРАВЛ?ННЯ РИЗИКОМ
5.1. Основні підходи щодо управління ризиком
5.1.1. Узагальнена блок-схема процесу управління ризиком
5.2. ?нваріантні способи зниження ступеня ризику
5.2.1. Зовнішні способи зниження ступеня ризику
5.2.2. Внутрішні способи зниження ступеня ризику
5.3. Таблиця рішень
5.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
5.5. Теми рефератів
5.6. Основні терміни та поняття
Розділ 6. ЗАПАСИ, РЕЗЕРВИ ЯК СПОС?Б ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ
6.1. Структура та види резервів і запасів на непередбачувані витрати
6.1.1. Види матеріальних запасів
6.1.2. Обсяг резерву сировини
6.2. Резервування грошових засобів на покриття випадкових затрат
6.3. Управління запасами з урахуванням ризику
6.3.1. Модель М. Міллера і Д. Орра
6.3.2. Модель формування оптимального резерву
6.4. Задачі управління виробництвом та резервами
6.5. Контрольні запитання та теми для обговорення
6.6. Приклади та завдання для самостійної роботи
6.7. Теми рефератів
6.8. Основні терміни та поняття
Розділ 7. ДИВЕРСИФ?КАЦ?Я ЯК СПОС?Б ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ: ЕЛЕМЕНТИ ТЕОР?? ПОРТФЕЛЯ
7.1. Суть диверсифікації
7.2. Суть управління портфелем цінних паперів
7.3. Ризик портфеля цінних паперів
7.4. Норма прибутку цінних паперів
7.4.1. Сподівана норма прибутку цінних паперів
7.5. Ризик цінних паперів в абсолютному вираженні
7.6. Ризик цінних паперів у відносному вираженні
7.7. Кореляція цінних паперів та її застосування
7.8. Портфель цінних паперів
7.8.1. Однорідний портфель цінних паперів
7.8.2. Портфель з двох видів цінних паперів
7.8.3. Портфель з багатьох видів цінних паперів
7.8.4. Включення в портфель безризикових цінних паперів
7.8.5. Коефіці?нт чутливості бета. Фондові індекси
7.8.6. Спрощена класична модель формування портфеля (модель Шарпа)
7.8.7. Систематичний та несистематичний ризики
7.9. Тактика фінансового менеджера
7.10. Про ефективність роботи фінансового менеджера та аналітика
7.11. Контрольні запитання та теми для обговорення
7.12. Теми для досліджень та рефератів
7.13. Приклади та завдання для самостійної роботи
7.14. Основні терміни та поняття
Розділ 8. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМ?ЧНОГО РИЗИКУ
8.1. Теоретико-ігрова модель
8.1.1. Концепція теорії гри
8.1.2. Економічне середовище
8.1.3. Функціонал оцінювання
8.1.4. Функція ризику
8.1.5. Матриця ризику
8.1.6. Неперервний випадок
8.2. ?нформаційна ситуація
8.3. Прийняття рішень в умовах ризику
8.4. Критерії прийняття рішень
8.4.1. Перша інформаційна ситуація (?1)
8.4.2. Друга інформаційна ситуація (?2)
8.4.3. Третя інформаційна ситуація (?3)
8.4.4. Четверта інформаційна ситуація (?4)
8.4.5. П’ята інформаційна ситуація (?5)
8.4.6. Шоста інформаційна ситуація (I6)
8.4.7. Критерій Парето
8.5. Стислий підсумок
8.6. Контрольні запитання, теми для обговорення та дослідження
8.7. Приклади та завдання для самостійної роботи
8.8. Основні терміни та поняття
Розділ 9. ??РАРХ?ЧН? МОДЕЛ? ПРИЙНЯТТЯ Р?ШЕНЬ
9.1. Загальна і?рархічна модель
9.2. Побудова моделі багатоцільової та багатокритеріальної задачі
9.2.1. Формування набору критеріїв і розробка шкал їх оцінювання
9.2.2. Виявлення системи пріоритетів прийняття рішення
9.2.3. Побудова вирішувальних правил
9.3. Приклад ситуації прийняття багатоцільового та багатокритеріального рішення
9.4. Одноцільова багатокритеріальна задача прийняття рішень в полі одні?ї інформаційної ситуації
9.5. Одноцільова багатокритеріальна задача прийняття
рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
9.6. Багатоцільова та багатокритеріальна задача прийняття рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
9.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
9.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
9.9. Теми рефератів
9.10. Основні терміни і поняття
Розділ 10. ВАРТ?СТЬ, ЧАС ТА РИЗИК
10.1. Вартість і час
10.1.1. Норма дисконту
10.2. Модель рівноваги ринку капіталів (СAPM)
10.3. Вплив ризику та інфляції на величину
сподіваної норми відсотка
10.3.1. ?нфляція, інфляційний ризик і норма відсотка
10.3.2. Ризик та норма відсотка
10.4. Майбутня вартість
10.4.1. Техніка дисконтування
10.5. Теперішня вартість
10.6. Оцінка ринкової вартості підпри?мства та ризик
10.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
10.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
10.9. Основні терміни та поняття
Розділ 11. ДЕЯК? ТИПОВ? ЗАДАЧ? УРАХУВАННЯ РИЗИКУ У Ф?НАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТ?
11.1. Загальні засади фінансового менеджменту з урахуванням ризику
11.2. Вартість капіталу
11.3. Формалізований опис невизначеності та урахування ризику інвестиційних проектів
11.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
11.5. Основні терміни та поняття
ДОДАТКИ
Додаток 1. Навчальна програма з дисципліни «Аналіз,моделювання та управління економічним ризиком»
Додаток 2. Перелік скорочень
Додаток 3. Перелік математичних об’?ктів
Додаток 4. Перелік вживаних символів (операторів, кванторів)
Л?ТЕРАТУРА
Добавлено:
03 Dec 2007
Загружено:
Женя (Жека)
Дата:
15 Nov 2007
Размер:
3,129.64 Kb
Тип файла:
zip
Скачиваний:
1918
Рейтинг:
stars/5.gifВсего голосов:19
Комментарии:
Дима 2007-12-20 18:29:38 то что нужно для курсовой))))
lkhhgf 2008-03-03 11:10:00 что за формат? файл CDR? чем он откріватеса???
Алексей Короедов 2009-04-06 12:06:43 да, было бы неплохо добавить к файлу программу, с помощью которой его можно еще и посмотреть))
Vitaliy84 2009-05-11 19:20:58 Спасибо. .cdr - расширение corel, можно открыть в illustrator.
Таня 2009-05-22 23:19:18 Дякую!!! Мені дуже допомогло в підготовці до екзамену!
kostya 2009-10-14 17:44:37
Станислав 2010-10-10 16:55:45 СПАСИБО КНЕУ от ПУЕТ !!

 
Поступающим
Поступление в КНЕУ
Веселуха :)
Фотки девочек
Разные приколы
Прикольные фотки
Flash приколы
Релизы
Реклама